Impressum, AV & gegevensbescherming

Informatie conform § 5 TMG:

Alpha Foods BV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
België
Btw-nummer: BE0745397092

Vertegenwoordigd door:

Wolfgang Dorfner, Robin List

Contact

support@alphafoods.nl

Verzending en betaling

Nederland:

Verzendingskost van €3,90 voor bestellingen onder €20;
Verzendingskost van €2,90 voor bestellingen tussen €20 en €40;
Gratis verzending vanaf €40.

Armenië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Sweden, Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland:

Verzendingskost van €4.90 voor bestellingen onder €40.

USA & Canada:

Verzendingskost van €19.90. Deze dienst wordt voorzien in Griesheim. De prijzen op de productpagina's bevatten alle toeslagen en eventuele andere extra's.

Beperking van de aansprakelijkheid voor eigen content

Alle content van onze website is met zorg en naar ons beste weten samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle pagina's up-to-date, compleet en correct zijn. Conform § 7 lid. 1 TMG (Duitse Telemedia Wet) zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen content op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Wij zijn evenwel niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren conform §§ 8 tot 10 TMG. Zodra wij kennis nemen van een concrete overtreding van de wet, wordt deze content onmiddellijk verwijderd. Wij zijn niet aansprakelijk vóór het tijdstip waarop wij kennis nemen van deze overtreding.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe content

Onze site bevat zogenaamde "externe links" (links naar sites van derden). Wij hebben geen invloed op de content van deze sites en aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Voor de content en juistheid van de informatie is de desbetreffende informatieverstrekker van de gelinkte website verantwoordelijk. Op het moment dat de link tot stand kwam, waren we niet op de hoogte van eventuele juridische overtredingen. Stellen wij een inbreuk vast, dan verwijderen we de betreffende link onmiddellijk.

Aanvullende aansprakelijkheidsbeperkingen en verdere gebruiksvoorwaarden

Omwille van wettelijke en mededingingsrechtelijke redenen ter bescherming van onze consumenten zijn wij verplicht erop te wijzen dat Alpha Foods BV en de door ons ontwikkelde producten geen geneesmiddelen of medische producten zijn in de zin van de Geneesmiddelenverordening, de Geneesmiddelenwet of de Wet op de Medische Producten en niet als zodanig mogen worden beschouwd. Ze zijn geen vervanging van medische therapie. Alle informatie is uitsluitend gebaseerd op traditie, jarenlange ervaring en diverse wetenschappelijke studies. De effecten van onze producten en hun ingrediënten zijn naar eer en geweten vermeld, maar kunnen, zoals bij alle voedingsmiddelen, per persoon verschillen. Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van gevarieerde en evenwichtige voeding. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. Geen van de op deze pagina genoemde mogelijke effecten is gegarandeerd of onomstotelijk bewezen.

Auteursrecht

De inhoud en werken die op deze website worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Europese en internationale auteursrecht. Voor elke vorm van reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist.

Tevredenheidsgarantie

Onze tevredenheidsgarantie geldt voor alle bestellingen die worden geplaatst op www.alphafoods.nl, www.alphafoods.it, www.alphafoods.es or www.alphafoods.co.uk. U kunt van deze garantie gebruik maken tot 30 dagen na verzending van de bestelling. Het is mogelijk dat wij hiervoor eerst om retournering van de zending moeten vragen. Terugbetaling vindt altijd plaats via de oorspronkelijke betaalmethode die bij de bestelling is geregistreerd. Houd er rekening mee dat we over het algemeen geen retourkosten kunnen dekken.

Privacybeleid

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Deze verklaring inzake gegevensbescherming informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden sites, functies en content, evenals externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna aangeduid als "online-aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verwerkingsverantwoordelijke" verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO - Duitse AVG).

Verantwoordelijke

Alpha Foods BV

Xavier De Cocklaan 24

9831 Deurle

België

Hebt u vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, wilt u informatie verkrijgen, gegevens corrigeren, beperken of wissen, of wilt u een gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Soorten verwerkte gegevens

- Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).

- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

- Contentgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).

- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangsduur).

- Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna worden de betrokkenen ook gezamenlijk aangeduid als "gebruikers").

Doel van de verwerking

- Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de functies en de content.

- Reageren op contactaanvragen en communiceren met gebruikers.

- Beveiligingsmaatregelen.

- Het meten van het bereik/marketing.

Gebruikte terminologie

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. De term is zeer ruim en dekt vrijwel elke verwerking van gegevens.

"Voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsdienst, de instantie, of enige andere instelling die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Relevante rechtsgronden

Conform art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6(1)(a) en art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals voor het beantwoorden van vragen is art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is art. 6(1)(c) AVG, en de rechtsgrondslag voor verwerking voor de bescherming van onze legitieme belangen is art. 6(1)(f) DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 (1) lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze sites bezoeken zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Telkens wanneer u toegang verkrijgt tot een site, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Conform art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

Hostingdiensten door een externe dienstverlener

In het kader van de verwerking namens ons, levert een derde partij ons de diensten voor hosting en weergave van de site. Dit is ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze site of in daartoe bestemde formulieren in de webwinkel zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader.

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt ( bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken of de klantenaccount te openen. U kunt de bestelling niet afronden en/of de account niet openen of het contact niet verzenden zonder de gegevens te verstrekken. Aan de hand van de respectieve invulformulieren kunt u zien welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die u verstrekt conform art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO om het contract te verwerken en uw vragen te behandelen. De verwijdering van uw klantenaccount of van al uw bij ons opgeslagen gegevens is te allen tijde mogelijk en kan worden verricht door ons een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in het klantenaccount is opgenomen.

Gegevensoverdracht

Om het contract na te komen conform art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betaaldienstverleners die door ons zijn aangesteld of aan de gekozen betaaldienst. De geselecteerde betaaldienstverleners verzamelen deze gegevens in sommige gevallen ook zelf als u bij hen een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betaaldienstverlener registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

Gegevensoverdracht naar verzenddienstverleners

Conform art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO geven wij uw e-mailadres door aan de gekozen verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving van of de coördinatie van de levering.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder aangegeven contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

INTERMAIL GmbH

Flughafenstr. 9

64347 Griesheim

Nieuwsbrief per e-mail en reclame per post

E-mailreclame met nieuwsbriefregistratie

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij de daarvoor benodigde of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming conform art. 6 para. 1 Zin 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of via een daartoe bestemde link in de nieuwsbrief. Na uw uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dit, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Reclame via e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht om bezwaar te maken. Ontvangen wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst en heeft u hiertegen geen bezwaar gemaakt, dan behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met producten die u al heeft gekocht. Dit is ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverterend benaderen van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Reclame per post en uw recht om bezwaar te maken

Voorts behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. Dit is ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverterend benaderen van onze klanten, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

 

Samenwerking met verwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betaaldienstverleners, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract volgens art. 6 (1) lit. b DSGVO), als u daarvoor toestemming heeft gegeven, als een wettelijke verplichting daarin voorziet of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Hebben wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "orderverwerkingsovereenkomst", dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Overdrachten naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het verstrekken of overdragen van gegevens aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij de gegevens in een ander land alleen of laten wij deze verwerking alleen toe als er wordt voldaan aan de bijzondere vereisten van art. 44 ff. DSGVO. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenoemde "modelcontractbepalingen").

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens te vragen conform art. 15 DSGVO.

Conform artikel 16 van de AVG heeft u het recht om te verzoeken dat de u betreffende gegevens worden vervolledigd of dat de u betreffende onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

Conform art. 17 van de AVG hebt u het recht te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden gewist, of anders, conform art. 18 van de AVG, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen conform art. 20 van de AVG en te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit conform art. 77 DSGVO.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, conform art. 7 (3) DSGVO.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sylphar Nv, Xavier De Cocklaan 24, 9831 Deurle, België, support@alphafoods.nl, +32 9 321 70 97) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Recht van bezwaar

Conform art. 21 DSGVO kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Cookies en recht van bezwaar in geval van direct adverteren

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computer van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kunnen uiteenlopende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn of haar gebruik van een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "transiënte cookies", zijn cookies die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn of haar browser heeft gesloten. De inhoud van een boodschappenmandje in een webwinkel of een aanmeldingsfout, bijvoorbeeld, kan in een zo'n cookie worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus worden opgeslagen als gebruikers enkele dagen later weer eens terugkomen. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in zo'n cookie, die wordt gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Cookies van derden" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online-aanbod exploiteert (als het alleen om haar cookies gaat, worden ze "cookies van de eerste partij" genoemd).

 

Wij gebruiken mogelijk tijdelijke en permanente cookies en zullen dit uitleggen in ons privacybeleid

Indien gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De weigering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten worden aangegeven, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Het opslaan van cookies kan ook worden verhinderd door ze in de browserinstellingen te deactiveren. In dat geval kunnen niet alle functies van dit online-aanbod worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden gewist of de verwerking ervan zal worden beperkt conform de artikelen 17 en 18 DSGVO. Voor zover dit in deze verklaring inzake gegevensbescherming niet uitdrukkelijk is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Krachtens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens gedurende 6 jaar bewaard conform § 257 para. 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar conform § 147  para. 1 AO (boeken, registers, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.).

Krachtens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk worden documenten opgeslagen voor een periode van 7 jaar conform § 132 para. 1 BAO (boekhoudbescheiden, bonnen/facturen, rekeningen, kwitanties, stukken voor zakelijk gebruik, staat van inkomsten en uitgaven, enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerend goed en gedurende 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten worden geleverd en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Zakelijke verwerking

Daarnaast verwerken we:

- Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).

- Betaalgegevens (bijv. bankgegevens, betalingshistoriek)

van onze klanten, potentiële klanten en zakenpartners met als doel het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteits-, opslagruimte- en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online-aanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventaris-, contact-, content-, contract-, gebruiks-, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod conform art. 6 para. 1 lit. f DSGVO in samenhang met art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst). art. 28 DSGVO (sluiten van een orderverwerkingsovereenkomst).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of beter gezegd onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot onze site op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO, wij of onze hosting provider verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte site, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. voor het ophelderen van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden vereist is, worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Verlening van contractuele diensten

Wij verwerken inventarisatiegegevens (bijv. namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betaalinformatie) ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten conform art. 6 para. 1 lit b. DSGVO. De in de onlineformulieren als verplicht aangeduide vermeldingen zijn vereist voor de sluiting van het contract.

Bij gebruik van onze online diensten slaan we het IP-adres en de tijd van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken geldend te maken of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen overeenkomstig art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte pagina's van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en contentgegevens (bijv. vermeldingen in het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijv. om productinformatie aan gebruikers te tonen op basis van de diensten die zij tot dusver hebben gebruikt.

De gegevens worden gewist na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar getoetst; in geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken daarvan. Informatie in een klantenaccount blijft bestaan totdat deze wordt verwijderd.

Amazon affiliate-programma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 (1) lit. f. DSGVO), nemen we deel aan het Amazon EU-partnerprogramma dat is ontworpen om websites een middel te bieden om advertentiekosten te verdienen door advertenties en links te plaatsen naar Amazon.de (het affiliate-systeem). Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Amazon kan onder andere herkennen of u op de affiliate-link op deze site hebt geklikt en vervolgens een product van Amazon hebt gekocht.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon en de mogelijkheid om bezwaar te maken, vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van het bedrijf: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Registratiefunctie

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces worden aan gebruikers de vereiste verplichte gegevens verstrekt. De bij de registratie ingevoerde gegevens zullen worden benut voor het gebruik van het aanbod. Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor het aanbod of de registratie, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technische omstandigheden. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud dat het bewaren ervan noodzakelijk is om redenen van commerciële of fiscale wetgeving conform art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren in geval van opzegging vóór het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van onze vorderingen of daartoe een wettelijke verplichting bestaat conform art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Contact opnemen

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan conform art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een systeem voor het beheer van klantenrelaties ("CRM-systeem") of een vergelijkbare informatieorganisatie.

We verwijderen de (aan)vragen als ze niet langer nodig zijn. Wij evalueren de noodzaak om de twee jaar; voorts gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief

Met het volgende informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u voor onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de nieuwsbrief tijdens de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en over ons.

Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief verloopt via een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u gevraagd wordt om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich kan registreren met andere e-mailadressen. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen conform de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd evenals het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijke aanspreking in de nieuwsbrief.

Duitsland: De nieuwsbrief wordt verstuurd en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers volgens art. 6 para. 1 lit. a, art. 7 DSGVO juncto § 7 para. 2 Nr. 3 UWG of op basis van wettelijke toestemming conform § 7 para. 3 UWG.

De vastlegging van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Ons belang is gericht op een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet en ons bovendien in staat stelt toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link, waarmee u zich af kunt melden voor de nieuwsbrief. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen op grond van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven, zodat wij kunnen aantonen dat eerder toestemming is verleend. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits het vroegere bestaan van toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd.

Nieuwsbrief - verzenddienstverlener

De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van de verzenddienstverlener "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de mailingdienstverlener hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De verzenddienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 para. 1 lit. f DSGVO en een orderverwerkingsovereenkomst conform art. 28 para. 3 p. 1 DSGVO.

De verzenddienstverlener kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om de eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze site geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven, en om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit is ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken conform art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, die voorrang hebben in het kader van een afweging van belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van serviceproviders uit de VS. Er wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van onregelmatigheden in de beveiliging. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiertoe worden automatisch persoonsgegevens uit de ordergegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres dat gehasht is met een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is nodig voor de behartiging van de doorslaggevende legitieme belangen van ons en van Trusted Shops bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en bij de evaluatie van transacties conform art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Verdere details, inclusief bezwaren, zijn te vinden in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

Nieuwsbrief - prestatiemeting

In de nieuwsbrieven zit een zogeheten "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgevraagd wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, indien wij een beroep doen op een verzenddienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of en wanneer nieuwsbrieven worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de verzenddienstverlener - indien gebruikt - om individuele gebruikers te observeren. Met deze analyses kunnen wij meer te weten komen over de leesgewoonten van onze gebruikers en kunnen wij onze content aan hen aanpassen of andere content versturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 (1) lit. f. DSGVO). DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie namens ons om te evalueren hoe u onze site gebruikt, om rapporten over de site-activiteit op te stellen voor site-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen, op basis van de verwerkte gegevens, pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de gegevens gegenereerd door de cookie en met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en afmeldingsopties kunt u terecht op de sites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gegevensgebruik door Google wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen").

 

Google Re-/marketingdiensten

We maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, Mountain View, CA 9.5. DSGVO) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze site doelgericht te maken, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij op andere sites belangstelling heeft getoond, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze site en andere sites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "webbakens" genoemd) in de site geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke sites de gebruiker heeft bezocht, in welke content hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende sites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Voornoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als een gebruiker vervolgens andere sites bezoekt, kunnen hem of haar advertenties worden getoond die aansluiten bij zijn of haar interesses.

De gegevens van de gebruiker worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifieke geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De marketingdiensten van Google die we gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de sites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Wij integreren mogelijk advertenties van derden op basis van de marketingdienst "AdSense" van Google. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partner-sites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze site of andere sites op het internet.

Wij gebruiken mogelijk ook Google Tag Manager om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze site te integreren en te beheren.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden, kunt u terecht op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google kunt u bekijken op https://www.google.com/policies/privacy.

Wilt u bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, dan kunt u gebruik maken van de instellingen en afmeldingsopties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

 

Facebook Pixel, Custom Audiences en Facebook Conversion

Binnen ons online-aanbod gebruiken wij de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), op grond van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep bepalen voor de weergave van advertenties (zogeheten "Facebook-advertenties"). Bijgevolg gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde thema's of producten op basis van bezochte sites) die wij aan Facebook doorgeven (de zogeheten "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en dat ze geen hinderlijk effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden nagaan, door te bekijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze site (de zogeheten "conversie").

De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig wordt algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties gegeven in het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe die werkt, vindt u in de hulpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door de Facebook-pixel om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u de door Facebook opgezette pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook de Amerikaanse site (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese site (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online aanwezigheid op sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms gelden de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten.

Tenzij anders vermeld in onze verklaring inzake gegevensbescherming, verwerken wij gebruikersgegevens als zij binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijv. berichten schrijven over onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Integratie van diensten en content van derden

Binnen ons online-aanbod maken wij gebruik van content of dienstverleners op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO). DSGVO) om content of diensten aangeboden door externen te integreren, zoals video's of lettertypes (hierna uniform content" genoemd).

Hiervoor is het altijd nodig dat de externe aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruiker kennen, aangezien zij zonder het IP-adres de content niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze content. Wij streven ernaar alleen content te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de content te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogeheten pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze site te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende sites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Vimeo

Wij integreren de video's van het platform "Vimeo" van provider Vimeo Inc.,  Ter attentie van: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy.

Youtube

Wij integreren de video's van het platform "YouTube" van provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van leverancier Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

We integreren de lettertypes ("Google Fonts") van provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook social plug-ins

Wij gebruiken social plugins op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 (1) lit. f. DSGVO) sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of content (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan één van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de term "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-symbool) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". Lijst en verschijningsvorm van Facebook social plug-ins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Tijdens het proces kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft verkregen tot de desbetreffende pagina van het online-aanbod. Is de gebruiker ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Is een gebruiker geen lid van Facebook, dan is er nog altijd de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook worden in Duitsland alleen geanonimiseerde IP-adressen opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee verband houdende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in de informatie van Facebook over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Is een gebruiker lid van Facebook en wil hij/zij niet dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet hij/zij zich bij Facebook afmelden en zijn/haar cookies verwijderen alvorens gebruik te maken van ons online-aanbod. Verdere instellingen en bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden kunt u uitvoeren/maken via de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads or via the US site http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en content van de dienst Twitter geïntegreerd zijn, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Het kan bijv. om content gaan als afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers kunnen laten weten dat ze de content of de auteurs daarvan leuk vinden of zich voor onze berichten kunnen inschrijven. Zijn gebruikers lid van het Twitter-platform, dan kan Twitter het oproepen van de bovengenoemde content en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker aldaar. Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy. Twitter is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Afmelden: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en content van de dienst Instagram geïntegreerd zijn, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Het kan bijv. om content gaan als afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers kunnen laten weten dat ze de content of de auteurs daarvan leuk vinden of zich voor onze berichten kunnen inschrijven. Zijn gebruikers lid van het Instagram-platform, dan kan Instagram het oproepen van de bovengenoemde content en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker aldaar. Privacybeleid Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en content van de dienst Pinterest geïntegreerd zijn, aangeboden door Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS. Het kan bijv. om content gaan als afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers kunnen laten weten dat ze de content of de auteurs daarvan leuk vinden of zich voor onze berichten kunnen inschrijven. Zijn gebruikers lid van het Pinterest-platform, dan kan Pinterest het oproepen van de bovengenoemde content en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker aldaar. Pinterest privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Algemene voorwaarden

  1. Reikwijdte: Deze algemene voorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen ons, Alpha Foods BV, en onze klanten ("Koper", "u"), mits een overeenkomstige opnameovereenkomst is gesloten. Uw eigen algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, ook niet als wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. Er zijn geen andere nevenovereenkomsten.
  2. Prijzen en verzendkosten, leveringsgebied: Deze algemene voorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten tussen ons en onze klanten ("Koper", "u") indien een overeenkomstige opnameovereenkomst is gesloten. Uw eigen algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, ook niet als wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. Er zijn geen andere nevenovereenkomsten. Voor zakelijke klanten verwijzen wij naar clausule 8 van deze algemene voorwaarden. 3.
  3. Sluiting van de overeenkomst: Onze aanbiedingen voor een groot aantal potentiële kopers op onze site zijn niet bindend, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt in de regel pas tot stand door enerzijds uw bestelling (aanvraag) en anderzijds onze uitdrukkelijke of afdoende verklaring van aanvaarding, bijvoorbeeld door toezending van een orderbevestiging of de bestelde goederen. Hebben wij uw bestelling niet binnen tien werkdagen na plaatsing aanvaard, dan bent u niet meer aan uw bestelling gebonden. Voor het sluiten van een overeenkomst in het kader van elektronische handelstransacties - d.w.z. via onze internetpagina's - is alleen de Duitse taal beschikbaar. Zoek de gewenste producten eerst op onze internetpagina's aan de hand van de categorieën of via de zoekfunctie voor producten. Door in de lijst van resultaten te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over het betrokken product en kunt u het, via de knop "winkelmand", in de gewenste hoeveelheid vrijblijvend in de virtuele winkelmand leggen. U kunt de inhoud van de winkelmand wijzigen of verwijderen. Liggen al uw producten in de winkelmand, dan gaat u naar 'Afrekenen'. Na het invoeren van uw persoonsgegevens of na het opnieuw inloggen op een eerder aangemaakt online klantenaccount, vragen wij u naar uw betalings- en leveringsvoorkeuren. Ten slotte krijgt u de gelegenheid om alle gegevens en de bestelling in een overzicht te controleren en eventueel te corrigeren met behulp van de daar weergegeven functies; de bestelling wordt pas in gang gezet wanneer u op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" drukt. U ontvangt dan onmiddellijk onze elektronische ontvangstbevestiging van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres. Dit houdt op zich echter nog geen contractverklaring in.
  4. Betaling: Voor bestellingen buiten het internet hanteren wij over het algemeen een betaling tegen factuur, te betalen binnen tien dagen na ontvangst van goederen en factuur. Op internet bieden wij, via dienstverleners als PayPal, betaalmethoden aan die in de lijst zijn opgenomen; de betaalmethode wordt gedebiteerd op de dag van ontvangst van de bestelling. Afhankelijk van de omvang van de bestelling, eerder aankoop- en betalingsgedrag en eventueel verkregen kredietwaardigheid, behouden wij ons het recht voor om een gewenste betaalmethode te weigeren en andere betaalmethoden aan te bieden. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot er volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  5. Levering: In Oostenrijk leveren wij binnen ca. 3-4 werkdagen, tenzij bij het artikel anders wordt vermeld. Voor levering in de rest van de EU en in Zwitserland hebben we 3-10 werkdagen nodig. Is een deel van de bestelling niet onmiddellijk leverbaar, dan zijn wij gerechtigd tot deelleveringen in redelijke omvang; de resterende goederen worden dan zonder extra verzendkosten op een latere datum geleverd. Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien bestelde goederen blijvend niet beschikbaar zijn en wij niet verantwoordelijk zijn voor deze omstandigheid (bijv. overmacht of geen eigen bevoorrading ondanks tijdige dekking van de transactie, indien wij het aanschafsrisico niet op ons hebben genomen). In dat geval brengen wij u onmiddellijk op de hoogte en betalen wij alle betalingen op rekening terug.
  6. Gebreken en klantenservice: De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken geldt met een termijn van twee jaar vanaf de levering. Neem contact met ons op. Bovenaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.
  7. Annuleringsbeleid voor consumenten: U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Alpha Foods BV, Xavier De Cocklaan 24, 9831 Deurle, België; e-mail: support@alphafoods.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Gevolgen van herroeping: Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. Let op: Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

Wijzigingen in onze algemene voorwaarden, ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om onze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De respectieve contractpartner is verantwoordelijk om zich, indien nodig, te allen tijde op de hoogte te (laten) houden.